629 80 91 30 magnomaneu@gmail.com

Avís Legal

RESPONSABLE:

CENTRE VETERINARI CELRÀ (MAGNO MANEU MARCOS) – CIF: 40308573S

 

C/ Maria Cristina, 11

17460 Celrà (Girona)

Telf: 972 494 036

Correu electrònic: magnomaneu@gmail.com

FINALITAT:

A CENTRE VETERINARI CELRÀ tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per a algun d’aquests fins:

 

1. Gestió i tramitació de les sol·licituds

2. Gestió de voluntaris aptes per a estudis epicutanis

Les dades personals proporcionades es conservaran no se sol·licite la supressió per l’interessat i/o mentre es mantingui la relació.

LEGITIMACIÓ: Tractament necessari per a l’execució d’un contracte on l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures contractuals.
DESTINATARIS: Les dades es comunicaran a altres empreses lligades a CENTRE VETERINARI CELRÀ per contracte i clàusules tipus de protecció de dades.
DRETS:

· Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CENTRE VETERINARI CELRÀ estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

 

· Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits

· En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

· En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. CENTRE VETERINARI CELRÀ deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Aquests drets pot exercir-los dirigint-se o sol·licitant-ho a:

CENTRE VETERINARI CELRÀ C/Maria Cristina, 11, 17460 Celrà (Girona)

Telf: 972 494 036

Correu electrònic: magnomaneu@gmail.com

 

1. AVÍS I INFORMACIÓ LEGALS I LA SEVA ACCEPTACIÓ.

Aquest avís i informació legals (d’ara endavant, l’Avís Legal) regula l’ús del servei del web d’Internet: Domini www.iecespagne.com (d’ara endavant, el Web) que MELFES EUROPE S.L. posa a la disposició dels usuaris d’Internet. CENTRE VETERINARI CELRÀ, amb domicili social al c/ Maria Cristina, 11, 17460 Celrà (Girona); amb CIF número 40308573S.

La utilització de la Web atribueix la condició d’usuari de la Web (d’ara endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal a la versió publicada per CENTRE VETERINARI CELRÀ en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Web, ja que aquell pot patir modificacions.

Així mateix, la utilització de la Web està sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d’ús i instruccions, posats en coneixement de l’Usuari per CENTRE VETERINARI CELRÀ que substitueixen, completen i/o modifiquen aquest Avís Legal.

2. OBJECTE.

A través del Web, CENTRE VETERINARI CELRÀ facilita als Usuaris l’accés i la utilització de diversos serveis i continguts (d’ara endavant, els “Serveis”) posats a disposició per CENTRE VETERINARI CELRÀ o per tercers.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB.

3.1. Caràcter gratuït de l’accés i la utilització de la web.
La prestació dels Serveis del Web, per part de CENTRE VETERINARI CELRÀ, té caràcter gratuït pels Usuaris. No obstant això, els Serveis subministrats per CENTRE VETERINARI CELRÀ estan subjectes al pagament d’un preu en la forma que es determini a les corresponents Condicions Particulars.

3.2. Registre d’usuari.
Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris.

No obstant això, CENTRE VETERINARI CELRÀ condiciona la utilització d’alguns dels Serveis a l’emplenament previ del registre d’Usuari corresponent. L’esmentat registre s’efectuarà en la forma expressament indicada al mateix servei oa les Condicions Particulars que el regulin.

3.3. Veracitat de la informació.
Tota la informació que faciliti l’usuari a través dels serveis haurà de ser veraç. A aquest efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels serveis. De la mateixa manera, serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a CENTRE VETERINARI CELRÀ permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a CENTRE VETERINARI CELRÀ oa tercers per la informació que faciliti.

3.4. Obligació de fer un ús correcte de la web i dels serveis.
L’Usuari es compromet a utilitzar la Web i els Serveis de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptats i lordre públic.

A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest avís legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de CENTRE VETERINARI CELRÀ, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (hardware i software).

3.5. Obligació de fer un ús correcte dels continguts.
De conformitat amb el que disposa la clàusula 3.4, l’Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels Usuaris a la Web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones , tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments dús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i lordre públic, i, en particular, es compromet a abstenirse de:

(a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès;

(b) suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets de CENTRE VETERINARI CELRÀ o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte a les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que es facin servir habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del Web, dels Serveis i/o dels Continguts.

3.6. Ús dels Serveis oferts a la Web de conformitat amb la Política Anti-Spamming de CENTRE VETERINARI CELRÀ
L’Usuari s’obliga a abstenir-se de:

(i) demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment;

(ii) remetre qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones;

(iii) enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits;

(iv) utilitzar llistes de distribució a què es pugui accedir a través dels serveis per a la realització de les activitats assenyalades als apartats (i) a (iii) anteriors;

(v) posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades recollides a partir de llistes de distribució.

Els Usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones podran comunicar-ho a CENTRE VETERINARI CELRÀ remetent un missatge a la següent adreça de correu electrònic: magnomaneu@gmail.com

3.7. Introducció d’hiperenllaços que permetin l’accés a les pàgines de la web i als serveis.
Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i la Web (d’ara endavant, el “Hiperenllaç”) hauran de complir les condicions següents:

(a) l’Hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la pàgina web o pàgina d’inici del Web, però no podrà reproduir-les de cap manera;

(b) no es crearà un frame sobre les pàgines web de la Web;

(c) no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre CENTRE VETERINARI CELRÀ, els seus directius, els seus empleats, les pàgines web de la Web i els serveis subministrats;

(d) no es declararà ni es donarà a entendre que CENTRE VETERINARI CELRÀ ha autoritzat l’Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web on s’estableix l’Hiperenllaç;

(e) excepció feta d’aquells signes que en formen part Hiperenllaç, la pàgina web en què s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a CENTRE VETERINARI CELRÀ i

(f) la pàgina web en què s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats ia l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.

L’establiment de l’Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre CENTRE VETERINARI CELRÀ i el propietari de la pàgina web on s’estableixi, ni l’acceptació i l’aprovació per part de CENTRE VETERINARI CELRÀ dels seus continguts o serveis.

4. LLICÈNCIES.

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la Web són propietat de CENTRE VETERINARI CELRÀ o de tercers, sense que es pugui entendre que l’ús o accés al Web i/o als Serveis atribueixi a l’Usuari cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de CENTRE VETERINARI CELRÀ o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari, en virtut del que estableix aquest Avís Legal, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts més enllà de allò estrictament necessari per al correcte ús de la Web i dels Serveis.

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT.

5.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament de la web i dels serveis

5.1.1. Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fal·libilitat.
CENTRE VETERINARI CELRÀ no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Web i dels Serveis. Quan això sigui raonablement possible, CENTRE VETERINARI CELRÀ advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del Web i dels Serveis. CENTRE VETERINARI CELRÀ tampoc garanteix la utilitat del Web i dels Serveis per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar el Web i els Serveis, accedir a les diferents pàgines web que formen la Web oa aquelles des de les quals es presten els Serveis.

5.1.2. Privadesa i seguretat en la utilització de la Web i dels Serveis.
CENTRE VETERINARI CELRÀ no garanteix la privadesa i seguretat de la utilització del Web i dels Serveis i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan de la Web i dels Serveis.

5.2. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels continguts.

5.2.1. Qualitat.
CENTRE VETERINARI CELRÀ no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic.

5.2.2. Licitud, fiabilitat i utilitat.
CENTRE VETERINARI CELRÀ no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts.

5.2.3. Veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat.
CENTRE VETERINARI CELRÀ no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts.

5.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels serveis prestats per tercers a través del web

5.3.1. Qualitat.
CENTRE VETERINARI CELRÀ no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els serveis prestats per tercers a través del web que puguin produir alteracions al sistema informàtic (software i hardware) o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats al sistema informàtic.

5.3.2. Licitud, fiabilitat i utilitat.
CENTRE VETERINARI CELRÀ no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers a través del web.

5.4. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la informació, continguts i serveis i allotjats fora de la web.

La Web posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç (com ara, entre d’altres, links, banners, botons), directoris i eines de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers (d’ara endavant , “Llocs Enllaçats”). La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i eines de cerca a la Web té per únic objecte facilitar als Usuaris la cerca i accés a la informació, continguts i serveis disponibles a Internet.

Els resultats d’eines de cerca són proporcionats directament per tercers i són conseqüència del funcionament automàtic de mecanismes tècnics, per la qual cosa CENTRE VETERINARI CELRÀ no pot controlar i no controla aquests resultats i, en particular, que entre ells apareguin llocs d’Internet els continguts dels quals puguin resultar il·lícits, contraris a la moral o als bons costums o considerats inadequats per altres motius. En cas que un usuari consideri que en algun dels llocs inclosos en els resultats de la cerca es conté activitat o informació il·lícita i estigui interessat a sol·licitar la supressió de l’enllaç pot posar en marxa el procediment previst a la clàusula setena del present Avís legal.

CENTRE VETERINARI CELRÀ no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercer la informació, continguts i serveis disponibles als Llocs Enllaçats, ni els controla prèviament, aprova, recomana, vigila ni fa propis. L’Usuari, per tant, ha d’extremar la prudència en la valoració i la utilització de la informació, els continguts i els serveis existents en els Llocs Enllaçats.

5.5. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització de la web, dels serveis i dels continguts pels usuaris.

CENTRE VETERINARI CELRÀ no té obligació de controlar i no controla la utilització que els Usuaris fan de la Web, dels Serveis i dels Continguts. En particular, CENTRE VETERINARI CELRÀ no garanteix que els Usuaris utilitzin la Web, els Serveis i els Continguts de conformitat amb aquest Avís Legal i, si escau, amb les Condicions Particulars que siguin aplicables, ni que ho facin de forma diligent i prudent. CENTRE VETERINARI CELRÀ tampoc no té l’obligació de verificar i no verifica la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos a altres Usuaris.

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament a CENTRE VETERINARI CELRÀ certes dades de caràcter personal (d’ara endavant, les “Dades Personals”). CENTRE VETERINARI CELRÀ tractarà automatitzadament les Dades Personals amb les finalitats, així com sota les condicions definides, a la seva Política de Privadesa publicada a la URL:

Domini www.centreveterinaricelra.com

CENTRE VETERINARI CELRÀ ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides i procura instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals. Tot i això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

CENTRE VETERINARI CELRÀ pot utilitzar galetes quan un Usuari navega pels llocs i pàgines web del Web. Les galetes que es puguin utilitzar als llocs i pàgines web de la Web s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per si mateix el nom i els cognoms de l’Usuari. Gràcies a les cookies, és possible que CENTRE VETERINARI CELRÀ reconegui els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que s’hagin de registrar a cada visita per accedir a les àrees i Serveis reservats exclusivament a ells. Les galetes utilitzades no poden llegir els fitxers galeta creats per altres proveïdors. L’Usuari té la possibilitat de configurar el vostre navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al vostre disc dur. Si us plau, consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el Web, no és necessari que l’Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per CENTRE VETERINARI CELRÀ, sens perjudici que en aquest cas caldrà que l’Usuari es registri cada vegada que accedeixi a un servei que requereixi el registre previ.

Les cookies que s’utilitzen als llocs i pàgines web del Web poden ser servides per CENTRE VETERINARI CELRÀ, cas en què se serveixen des dels diferents servidors operats per aquestes, o des dels servidors de determinats tercers que ens presten serveis i serveixen les cookies per compte de CENTRE VETERINARI CELRÀ (com per exemple, les cookies que s’utilitzen per servir la publicitat o determinats continguts i que fan que l’usuari visualitzi la publicitat o certs continguts en el temps, nombre de vegades i forma predeterminats). Sempre que no hàgiu activat l’opció que impedeix la instal·lació de cookies al vostre disc dur, l’Usuari podrà explorar el vostre disc dur seguint el manual d’instruccions i ajuda del vostre sistema operatiu (normalment, en sistemes operatius Windows haurà de consultar la carpeta “C” (o la unitat de disc corresponent “/Windows/Cookies”) per conèixer amb més detall cada servidor des d’on s’envien les galetes.

7. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT.

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol Contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del Web, i , en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o altres drets, haurà d’enviar una notificació a CENTRE VETERINARI CELRÀ en què es continguin els següents extrems :

(a) dades personals del reclamant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;

(b) especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme a la Web i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització a les pàgines web;

(c) fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la dita activitat;

(d) en el supòsit de violació de drets, signatura manuscrita o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per actuar en nom i per compte d’aquesta;

(e) declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada a la notificació és exacta i del caràcter il·lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

8. NOTIFICACIONS.

Totes les notificacions i comunicacions (d’ara endavant, les “Notificacions”) per part de l’Usuari a CENTRE VETERINARI CELRÀ es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es dirigeixin al Servei d’Atenció a l’Usuari d’alguna de les formes següents:

(a) Enviament per correu postal a la següent adreça C/ Maria Cristina 11, 17460 Celrà (Girona);

(b) Enviament per correu electrònic a la següent adreça: magnomaneu@gmail.com

Totes les Notificacions per part de CENTRE VETERINARI CELRÀ a l’Usuari es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin d’alguna de les maneres següents:

(1) Enviament per correu postal al domicili de l’Usuari quan aquest hagi estat prèviament posat en coneixement de CENTRE VETERINARI CELRÀ;

(2) Enviament per correu electrònic a qualsevol de les bústies que l’Usuari disposa o pugui disposar com a part de qualsevol altre servei que CENTRE VETERINARI CELRÀ presti a l’Usuari;

En aquest sentit, totes les notificacions que efectuï CENTRE VETERINARI CELRÀ a l’Usuari es consideraran vàlidament efectuades si s’han realitzat emprant les dades ia través dels mitjans assenyalats anteriorment. A aquests efectes, l’Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a CENTRE VETERINARI CELRÀ tots els canvis relatius a les dades de notificació.

9. RETIRADA I SUSPENSIÓ DELS SERVICIS.

CENTRE VETERINARI CELRÀ podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin el que estableix aquest Avís Legal.

10. DURADA I TERMINACIÓ.

La prestació del servei del web té en principi una durada indefinida. CENTRE VETERINARI CELRÀ, no obstant, està autoritzada per donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la Web i/o de qualsevol dels Serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s’hagi disposat sobre això en les corresponents Condicions Particulars. Quan això sigui raonablement possible, CENTRE VETERINARI CELRÀ advertirà prèviament la terminació o suspensió de la prestació del servei del Web i dels altres serveis.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE.

Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per les lleis en vigor a Catalunya.